kultura

Články patřící k danému tématu

Věci světa

Podnázev: 
(Steve Turner: Imagine - vize o křesťanství a umění, Dokořán, Praha 2010)
Anotace: 
Po diskusích o křesťanském umění, následujících dopis varhaníků, se kniha s podobným podtitulem celkem oprávněně může stát předmětem zájmu, navíc, pokud má sensační obálku s nevtíravě a podprahově řešeným křížem – tvořeným právě saxofonem a malířským štětcem omočeným v červené barvě. (skvělá obálka CALDER Julo Nagy) Turner je protestant a smutně začíná tím, jak jeho mateřské prostředí neposkytuje vůbec žádný materiál pro román – tedy takový román, který by nebyl zcela nudným. Ale pak se zmocňuje jazyka a světa, ve kterém je možné se skrze jazyk radovat. Nečekaně osvěžující, alespoň v podstatných partiích knížky.
Osobnosti: 

Studijní den II.

Podnázev: 
Nestrukturované pásmo kritických myšlenek
Anotace: 
Hudba? Připusťme si alternativu, že velmi málo lidí kromě hudebníků zajímá, je vnímána jako cosi služebného, nahraditelného, až někde daleko v pozadí za snahou o aktuální pastoraci „současnou“ řečí světa.

Slovník samozřejmých slov

Anotace: 
Nakladatelství Cherm vydalo knihu Josefa Štogra Slovník samozřejmých slov. Přinášíme ukázku ze strany 146 – 151, hesla Služba, Smrt a spása, Smysl. Kniha je reflexí řeči a kultury, a proto se nemůže a nechce vyhnout přesahu ke kultu, který vytváří pro kulturu hodnotový rámec.
Osobnosti: 

Salve 2/08 Hudba a liturgie

Anotace: 
Je velkou radostí pochválit a v případě tohoto čísla Salve je to radost dvojnásobná. Ne z jednoho nebo dvou článků, ale z toho, jak je číslo sestaveno celé. Není beztvaré, ale nechává na čtenáři, aby si nabídnutou mozaiku interpretoval po svém. Redakční volba „tematických čísel“ se tu ukazuje jako plodná – téma je nosné, pokud je představeno s ne-ideologickým přístupem a vyhne se (jako v tomto případě) zjednodušujícím schématům.

Proč číst dopisy a proč je psát

Anotace: 
Redakci Trivia, stejně tak jako asi řadě dalších adresátů, přicházejí občas „dopisy“ – poselství a aktuálně myšlenky šířené ve virtuálním světě. Údajně právě na tohle by se měl virtuální svět hodit, aby bylo možné sdílet. Jaká je realita? Nabízí se tu klik na „označit jako spam“. A hotovo.
Osobnosti: 

Přirozené právo

Anotace: 
Řešením není postup podle nějakých „lidských práv“, to přináší další kroky ke stejnosti nastavených (a vynucovaných) podmínek jednání. Naopak, cestou je ukázat jednotící motiv práva – a ten je v očekávání spravedlnosti. Právo není „jen“ víceméně náhodný, pozitivistický konstrukt, který umožňuje soužití – to by nemělo se spravedlností nic společného. Ale není také tím, co by se dalo odvozovat od neměnných podstat; a není ani jen naším vlastním (společenským) produktem, výsledkem toho, jak žijeme a jak si vytváříme formy pro spolužití. Právo nám má umožnit, aby naše žízeň po spravedlnosti měla alespoň nějakou pevnou oporu a naplnění.

Povaha kultury

Anotace: 
Programový článek. Metafyzický rámec kultury. Jak vymezit kulturu jako obor zájmu? Porovnání scholastického a liberálního pohledu na kulturu a otázka, jak dnešním nesmiřitelným oponentům rozumět v jednotě a lásce.

Nová globální etika: výzva pro Církev

Anotace: 
Už motto je alarmující: <strong>Pod rouškou „laskavého konsensu“ propaguje globální etika protikřesťanský program …</strong> Rozsáhlý článek v Monitoru, psaný zjevně s ambicí „shrnout to podstatné“, trpí řadou neduhů a ten první se ukazuje hned v první větě: všechno „se“ to nějak děje, samo. Jak může globální etika něco propagovat? Pokud nebudeme sami používat řeč konzistentně, jak máme porozumět tomu, o co jde? Globální etika je nanejvýš nástrojem propagandy. Ale v rukách koho?

Nepřekvapivá nesamozřejmost (kultury)

Anotace: 
Jedni říkají druhým, že chtějí rozředit a ve světě zaprodat Církev, druzí prvním, že jsou fundamentalisté, kteří Církev ohrožují, protože ji staví do protikladu ke společnosti… A na nás je, abychom se pokusili najít jinou cestu, ne jako kompromis nebo „umírněné“ stanovisko, ale abychom dobře založili vztah Církve a kultury, aby bylo možno mluvit jazykem, který pojmenovává.

Kýč a nepřípadnost

Podnázev: 
(vlídná polemika s články Jiřího Kuba)
Anotace: 
V časopisu pro duchovní hudbu Psalterium začala vycházet série článků o kýči. Autor Jiří Kub má přitom jasné, pragmatické cíle: chce ukázat, že se můžeme a máme ptát na objektivní kriteria kvality uměleckého díla, jinak bude proces poklesu kvality hudební produkce v kostelech pokračovat…
Osobnosti: 

Kulturní reflexe?

Anotace: 
Jedna z písemných reakcí, které jsme dostali se hned v prvních řádcích odkazuje na to, že Trivium by se mohlo stát časopisem „konzervativním a přitom intelektuálně náročným“ a takové zadání prý v současnosti splňuje pouze „Distance“. V dopise pak následuje rozbor úvodního editorialu. Uvádíme vždy citát a redakční odpověď.

Kultura a postmoderní myšlení

Anotace: 
V revue Trivium se často objevuje slovo kultura, a to ve dvou významech. V širším slova smyslu je toto slovo používáno tak, jak je to běžné – velmi obecné až konfuzní označení toho, co není „samo sebou“, co by nebylo bez působení člověka. Obecně se toto slovo vymezuje jako „pěstování“, pečování o něco, ale také jako kolo a obíhat okolo něčeho (hezký obraz pro starost). Ponechme nyní stranou téma „příroda a kultura“, vrátíme se k němu v některém z dalších čísel Trivia. Nyní se zaměříme jen jedním směrem, totiž ke dvojznačnosti, s jakou je slovo kultura používáno vzhledem ke kultu.

Hrdina a prorok

Podnázev: 
fragment o příběhu, kultuře a prorocké výzvě
Anotace: 
Prorok nemůže mluvit do prázdna a beztvarosti chaosu. Teprve v upadlé řeči světa, která rozumí příběhu, v řeči pochybných jistot, může zaznít prorokova radikální promluva, výzva.
Osobnosti: 

Francie jako vzor?

Anotace: 
Zdá se, že dnes je nám Francie kulturně velmi vzdálená, neznáme jí a podněty z Paříže jsou pro nás těžko komunikovatelné, ale to může být omyl. Sice neplatí nic z toho, co platilo v první republice, vazba na francouzské reálie má ale velkou potenci, a ta by měla být otevřeně diskutována.

Dvojí pojetí kultury

Anotace: 
Když Michal Semín stojí po boku Klause v první linii odpůrců EU, může se to někomu zdát bizardní, ale není. Evropa je v jeho očích levicová a její představitelé jsou exponenti Zla. Když se píše o nějakém katolíkovi, že je konzervativní, může to znamenat leccos, ale nemusí to znamenat vůbec žádnou podobnost se Semínem, i kdyby to nakrásně byl také kamarád Klause. Pod slovem konzervativní se dnes skryje leccos – ale máme jeden prubířský kamen, na kterém se ukáže vše podstatné: vztah ke kultuře.
Témata: 
Osobnosti: 

Chvála disentu

Anotace: 
Rozdíl mezi disentujícím postojem a destrukčním postojem je zásadně odlišný. To druhé je třeba jasně odmítnout, toho prvního je třeba si vážit jako životodárné věci. Článek, který vymezuje postavení těch, kdo chápou nutnost institucí a zároveň hodnotu svobody.

Brabec, Med, Putna a katolická literatura

Anotace: 
Co mají společného tito autoři, které by bylo možné umístit „každého jinam“? Mimo jiné zájem o katolickou literaturu a pro nás zejména o to, co se odehrávalo na konci první republiky, v několika měsících republiky druhé a pak za protektorátu. Kupodivu mají v něčem společného hodně, to, že se v něčem výrazně liší, vrhá na tuto shodu zajímavé světlo.